Zajęcia dydaktyczne

Matematyka w naukach o Ziemi - ćwiczenia

Zakres tematów
1. Liczby rzeczywiste.
2.Zbiory i przedziały liczbowe.
3.Liczby zespolone.
4. Rachunek macierzowy.
5. Ciągi liczbowe. Granice funkcji.
6. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
7. Pochodne.
8. Całki oznaczone i nieoznaczone.
9. Kombinatoryka.
10. Rachunek prawdopodobieństwa.
11.Elementy statystyki.

Literatura
Krysicki W., Włodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Rutkowski J. Algebra liniowa w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Warunki zaliczenia W trakcie semestru przeprowadzone zostaną 4 pisemne prace kontrolne (kolokwia); oceniana także będzie aktywność na zajęciach, systematyczność wykonywania prac pisemnych zadawanych samodzielnie i sprawdzanych na kolejnych zajęciach. Maksymalna ilość punktów – 30; aktywność na ćwiczeniach jest gratyfikowana 2 punktami, za każde z 4 kolokwiów można otrzymać maksymalnie po 7 punktów. Skala ocen jest następująca:
0-13.9 pkt – ndst,
14-18.9pkt – dst,
19-22.9pkt – dst+,
23-24.9pkt – db,
25-27.9 pkt – db+
28-30 pkt – bdb;
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, poprzez otrzymanie minimum 3.5 punkta z każdego z nich.

Monitoring środowiska wodnego - ćwiczenia

Zakres tematów
1. Podstawy prawne prowadzenia monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
2. Podstawy prawne monitoringu potencjalnych i rzeczywistych ognisk zanieczyszczeń (składowiska odpadów, składowiska odpadów podziemnych)
3. Zasady tworzenia obserwacyjnej wokół ognisk zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
4. Zastosowanie metod statystycznych w ocenie zmian jakości wód
5. Weryfikacja raportów prowadzenia monitoringu
6. Monitoring wód w teorii a praktyka

Literatura
Dobrzyński A., Macioszczyk A., 2007: Hydrogeochemia. Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. PWN, Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogólna, Wydaw. Geol., Warszawa.
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych, AGH, Kraków.

Warunki zaliczenia Ocena końcowa jest wypadkową sumy punktów zdobytych za przedstawione prace projektowe i obliczeniowe, sprawozdania, aktywność na zajęciach i punkty zdobyte na kolokwium. Maksymalna ocena za projekt sieci monitoringu 10 punktów (kod: 04-GL2-614-w-1), prace obliczeniowe 4 punkty (kod: 04-GL2-614-w-2), weryfikację raportu 4 punkty (kod: 04-GL2-614-w-3), aktywność na zajęciach 2 punkty (04-GL2-614-w-4) i kolokwium 10 punktów (04-GL2-614-w-5).
30-27 punktów: bardzo dobry
26-25 punktów: dobry plus
24-21 punktów: dobry
20-19 punktów: dostateczny plus
18-15 punktów: dostateczny
< 15 punktów: niedostateczny

Formy pracy na wszystkich zajęciach
praca równym frontem, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach
Metody i techniki pracy
zadania tablicowe, e-learning, gra, burza mózgów, zadania projektowe