Spis publikacji


Artykuły

1.Dąbrowska D., Zagospodarowanie nieużytków najbliższej okolicy na przykładzie miasta Sosnowiec, I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Archeologiczno-Geologiczna "Człowiek a środowisko - wzajemne interakcje", Szczecin 2013
2. Dąbrowska D., Witkowski A.J., Skład chemiczny i jakość wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie zespołu składowisk w Tychach-Urbanowicach, IV Międzynarodowe Warsztaty dla młodych hydrogeologów, Lądek-Zdrój 2013
3. Dąbrowska D., Kucharski R., Witkowski A.J., Wskaźnik reprezentatywności i reprezentatywność sieci monitoringowej, XIV Międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia 2013, Sosnowiec 2013
4. Dąbrowska D., Ekosystemy wodne jako naturalne środowisko występowania płazów na przykładzie miasta Sosnowiec, II Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław 2013
5. Dąbrowska D., Witkowski A.J., Zmienność czasowa wybranych wskaźników zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach, VI Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki EKO-DOK, Szklarska Poręba 2014
6. Czekaj J., Dąbrowska D., Kucharski R., Witkowski A.J., Szacowanie precyzji oznaczeń chlorków i fosforanów w płytkich wodach podziemnych w rejonie zbiornika goczałkowickiego, Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii Tom V, Wrocław 2014
7. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Mathematical assessing of the groundwater quality: a case study from Lipówka landfill, Acta Geographica Silesiana, No 17, University of Silesia, Sosnowiec 2014
8. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Is there a space for amphibians in the area of Chorzów city and Sosnowiec city?, Urban Fauna 2014, Bydgoszcz 2014
9. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Zmiana liczby zbiorników wodnych w Katowicach w latach 1993-2014, Acta Geographica Silesiana, No 18, University of Silesia, Sosnowiec 2015
10. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Presence of small reservoirs in the city space on the example of Chorzów, PhD Interdyscyplinary Journal, No 1. 2015, Gdańsk 2015
11. Dąbrowska D., Sołtysiak M., The impact of anthropogenic factors on the natural values of the water reservoirs in Sosnowiec (Poland), Environmental & Socio-economic Studies, vol. 3, is. 1, University of Silesia, Sosnowiec 2015
12. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Wykorzystanie metod statystycznych do oceny zmian jakości wód podziemnych, EKO-DOK 2015, Boguszów- Gorce 2015
13.Dąbrowska D., Sołtysiak M., Kucharski R.,Assessment of changes in the chloride content in groundwater, example from the Lipówka landfill in Strzemieszyce, 1st International Symposium for students and PhD students, Silesian University of Technology, Gliwice 2015
14. Dąbrowska D., Dąbrowski J., Change the number of water reservoirs in the selected cities of the Upper Silesian Agglomeration over the period 1993-2014, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 3, is. 2, University of Silesia, Sosnowiec 2015
15. Suchy P., Dąbrowska D., Kucharski R., Metody statystyczne w ocenie zmian zawartości bromków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, Acta Geographica Silesiana, No 19, University of Silesia, Sosnowiec 2015
16. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Klasyfikacja przyrodnicza zbiorników wodnych Sosnowca, W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom III. Studenckie Koło Naukowe Herpetologów, Wrocław 2015
17. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Kucharski R., Jednorodność sieci monitoringowej wód podziemnych w rejonie kompleksu składowisk odpadów w Strzemieszycach, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015
18. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Witkowski A., Wpływ liczby punktów monitoringowych i metody interpolacji na precyzję wykonania mapy hydroizohips, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015
19. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Kupiec M., Zastosowanie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ochronie wód podziemnych, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015
20. Suchy P., Dąbrowska D., Kucharski R., Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015
21. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Waligóra J., Short-term forecasting of the chloride content in the mineral waters of the Ustroń Health Resort using SARIMA and Holt-Winters models, Environmental & Socio-economic Studies, vol.3, is. 4, University of Silesia, Sosnowiec 2015
22. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Waligóra J., Modele wygładzania wykładniczego w ocenie jakości wód podziemnych na przykładzie Uzdrowiska Ustroń, Acta Geographica Silesiana, No 22, University of Silesia, Sosnowiec 2016
23. Dąbrowska D., Kucharski R., Witkowski A., The representativity index of a simple monitoring network with regular theoretical shapes and its practical application for the existing groundwater monitoring network of the Tychy-Urbanowice landfills, Poland, Environmental Earth Sciences, vol. 75., DOI: 10.1007/s12665-016-5554-0
24. Dąbrowska D., Witkowski A., Sołtysiak M., Szacownie precyzji oznaczeń zawartości chlorków z zastosowaniem fotometru Slandi LF300, Acta Geographica Silesiana, No 23, University of Silesia, Sosnowiec 2016
25. Sołtysiak M., Blachnik M., Dąbrowska D., Machine- learning methods in the water reservoirs classification, Environmental & Socio-economic Studies, vol.4, is. 2, University of Silesia, Sosnowiec 2016
26. Sołtysiak M., Dąbrowska D., The smoothing methods used in assessing the influence of pollution sources on groundwater quality – a case study of metallurgical landfill in Lipówka (southern Poland), Environmental & Socio-economic Studies, vol.4, is. 4, University of Silesia, Sosnowiec, 2016
27. Nourani V., Andalib G., Dąbrowska D., Conjunction of wavelet transform and SOM-mutual information data pre-processing approach for AI-based Multi-Station nitrate modeling of watersheds, Journal of Hydrology, vol. 548: 170-183, 2017
28. Nourani V., Mousavi S., Dabrowska D., Sadikoglu F., Conjunction of radial basis function interpolator and artificial intelligence models for time-space modeling of contaminant transport in porous media, Journal of Hydrology, vol. 548: 569-587, 2017
29. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Żarski T., Żyła Ł., Lysimeter research of steel work slags from the Katowice Steelwork (Southern Poland), SGEM 2017, vol. 1, Albena, 2017
30. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Sitko M., Stańczyk J., Characteristics of the catchment Bajerka stream (southern Poland) in anthropopressure conditions, SGEM 2017, vol.3, Albena, 2017
31. Witkowski A.J., Dąbrowska D., Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce (Diagnosis of the legal and organizational status of groundwater monitoring in Poland), Przegląd Geologiczny, vol. 65, is. 11/2
32. Dąbrowska, D., Witkowski, A., Sołtysiak, M. 2018b. Representativeness of the groundwater monitoring results in the context of its methodology. Environmental Earth Sciences, vol. 77., DOI: 10.1007/s12665-018-7455-x
33. Dąbrowska, D., Witkowski, A., Sołtysiak, M. 2018a. Application of pollution indices for the spatiotemporal assessment of the negative impact of a municipal landfill on groundwater (Tychy, southern Poland). Geological Quarterly – accepted.
34. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Jałowiecki K., Nourani V., Using mathematical modeling of leaching test results to groundwater vulnerability assessment - an example from the landfill sites in Strzemieszyce, southern Poland. Geological Quarterly - accepted.

Abstrakty
1. Czekaj J., Dąbrowska D., Kucharski R., Witkowski A.J., Badanie związków korelacyjnych pomiędzy stanami wód podziemnych i wód powierzchniowych przy zastosowaniu współczynnika korelacji r-Pearsona, Geosympozjum, Mikołów 2013
2. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Funkcjonowanie małych zbiorników wodnych w przestrzeni miejskiej na przykładzie miast Sosnowiec i Chorzów, Ogólnopolska konferencja naukowa Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych, Janów Lubelski 2013
3. Dąbrowska D., Kucharski R., Witkowski A.J., Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na przykładzie wskaźnika reprezentatywności sieci monitoringowej, Konferencja Młodych Uczonych, Poznań 2014
4. Czekaj J., Dąbrowska D., Kucharski R., Witkowski A.J., Temporal and spatial variability in correlation strength between groundwater and surface water level (Goczałkowice reservoir), V International Field Workshop for Young Hydrogeologists, Sosnowiec 2014
5. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Statistical methods for assessing the influence of groundwater pollution sources on groundwater quality, V International Field Workshop for Young Hydrogeologists, Sosnowiec 2014
6. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Is there a space for amphibians in the area of Chorzów city and Sosnowiec city?, Ogólnopolska Konferencja Fauna Miast, Bydgoszcz 2014
7. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Water reservoirs in the city space as the habitat of amphibians from the red list of amphibians and reptiles of the Silesian Voivodship, Konferencja naukowa Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody - ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby, Katowice 2014
8. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Wykorzystanie metod statystycznych do oceny zmian jakości wód podziemnych, EKO-DOK 2015, Boguszów- Gorce 2015
9. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Jałowiecki K., Mathematical modelling of experimental data in groundwater pollution risk assessment, an example from the landfill sites in Strzemieszyce, Poland, Groundwater vulnerability from scientific concept to practical application, Ustroń 2015
10. Witkowski A.J., Dąbrowska D., Kaczkowska E., Rubin K., Sitek S., Wróbel J., Application of "duraft" model for groundwater intrinsic vulnerability map of the Olkusz-Zawiercie karst-fissured Triassic aquifer (Poland), Groundwater vulnerability from scientific concept to practical application, Ustroń 2015
11. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Chlorides as an indicator of groundwater contamination in the region of Lipówka landfill in Dąbrowa Górnicza (Poland), VI International Field Workshop for Young Hydrogeologists, Bełchatów 2015
12. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Blachnik M., Zastosowanie sieci neuronowych w klasyfikacji zbiorników wodnych, IV Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław 2015
13. Dąbrowska D., Witkowski A., Sołtysiak M., Ocena zmian jakości wód podziemnych w rejnoie zespołu składowisk odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach metodą analizy szeregów czasowych, BIOT 2016, Poznań 2016
14. Dąbrowska D., Metody statystyczne w analizie zmian jakości wód podziemnych, III OKSM "Oblicze", Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2016
15. Dąbrowska D., Witkowski A., Kucharski R., Nourani V., The influence of the test area size on the representativeness of the groundwater monitoring network, VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
16. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Waligóra J., Blachnik M. Short-term forecasting of the mineral water chemical composition - a case study from the Ustroń Health Resort (Poland), VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
17. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Witkowski A., Grabala D., Groundwater vulnerability and data representativenes, VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
18. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Wróbel J., Estimation of the missing data in groundwater quality assessment, VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
19. Tomys E., Sołtysiak M., Dąbrowska D., Preliminary results of lysimeter experiment on metallurgical slags from Brzeziny Śląskie and Miasteczko Śląskie, VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
20. Suchy P., Dąbrowska D., Kaczkowska E. Trend analysis of groundwater quality using non-parametric methods, VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
21. Jelonek I., Krzykawski T., Sołtysiak M., Dąbrowska D. Estimating the mercury content in coal mining - research perspectives, VII International Field Workshop for Young Hydrogeologists, University of Silesia, Sosnowiec 2016
22. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Witkowski A. Wykorzystanie wskaźnika zanieczyszczeń wód podziemnych do oceny wpływu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych, III Kongres Geologiczny: 60-63, Uniwersytet Wrocławski, Wrcoław 2016
23. Jelonek I., Krzykawski T., Szopa K., Dąbrowska D., Sołtysiak M..... Występowanie rtęci w paliwach kopalnych – wstępne założenia projektu, III Kongres Geologiczny: 119-122, Uniwersytet wrocławski, Wrocław 2016
24. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Jałowiecki K., Witkowski A. Environmental modelling of the leaching test data with Python, Congress IAH, 25-30.09.2016, ISBN: 978-2-9554864-0-5 str. 837, Montpellier 2016
25. Dąbrowska D., Sołtysiak M. A multi-method approach to groundwater risk assessment, Congress IAH, 25-30.09.2016, ISBN: 978-2-9554864-0-5 str. 870, Montpellier, 2016
26. Sołtysiak M., Blachnik M., Dąbrowska D. The use of supervised learning methods in the valorization of water reservoirs, EcoSummit 2016
27. Jelonek I., Dąbrowska D., Sołtysiak M. Petrophysical and statistical analyses and the evaluation of the methane content in the coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Poland), ICCP-TSOP 2016 Conference, Houston 2016
28. Jelonek I., Krzykawski T., Dąbrowska D., ..... Relationship between the content of mercury in coal lithotypes and their ashes of the Upper Silesian Coal Basin (Poland), ICCP-TSOP 2016 Conference, Houston 2016
29. Nourani V., Mosavi S., Dąbrowska D. Temporal Chloride Modeling of Groundwater by Conjugation of Artificial Intelligence and Wavelet Transform Coherence Approaches, Geosymposium 2016, ISBN 978-83-934005-9-1, str. 48, Sosnowiec 2016
30. Tomys E., Sołtysiak M., Dąbrowska D. „Wymywalność zanieczyszczeń z odpadów hutniczych – wstępne wyniki eksperymentu lizymetrycznego”, Ogólnopolska Konferencja Między Naukami 2016: 103, Chorzów 2016
31. Sołtysiak M., Blachnik M., Dąbrowska D. Ocena potencjalnych siedlisk płazów z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, V Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław 10-11.12.2016: 12, Wrocław 2016
32. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Żarski T. Modelowanie odwrotne w badaniach lizymetrycznych, MPWP, wyd. AGH: 35, Zakopane 2016