O monitoringu słów kilka...

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku a także udostępniania wytworzonych informacji.Koordynatorem realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Do głównych podsystemów PMŚ należy między innymi:
- monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych:
a) monitoring rzek,
b) monitoring jezior,
c) monitoring zbiorników zaporowych,
oraz
- monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych.