W KHGI prowadzone są zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach:
geologia, geologia - specjalność geofizyka, ochrona środowiska.

Lista przedmiotów

Geologia studia licencjackie
Hydrogeologia ogólna
Geologia inżynierska
Ochrona i kształtowanie środowiska
Geologia środowiskowa
Hydrologia
Seminarium dyplomowe
Hydrogeologia i geologiczna obsługa wierceń (ćwiczenia terenowe)

Geologia studia magisterskie uzupełniające
Poszukiwanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych
Kartografia hydrogeologiczna
Hydrogeochemia
Hydrogeologia stosowana
Geotechnika
Hydrogeologia regionalna
Hydrogeologia złożowa i kopalniana
Modelowanie matematyczne
Gospodarka wodna
Monitoring środowiska wodnego
Ochrona środowiska wodnego
Ocena oddziaływania na środowisko
Seminarium magisterskie
Wykład specjalny
Specjalizacyjne ćwiczenia terenowe
Hydrogeologia regionalna (ćwiczenia terenowe)

Geologia specjalność geofizyka
Hydrogeologia
Geologia inżynierska
Ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona środowiska studia licencjackie
Hydrogeologia środowiskowa
Monitoring środowiska

Ochrona środowiska studia magisterskie uzupełniające
Odpady - zagospodarowanie i wpływ na środowisko
Środowisko wód podziemnych na obszarach górniczych
Zagrożenia i ochrona wód podziemnych
Wody podziemne na obszarach zurbanizowanych


Zrealizowane prace magisterskie