Archiwum wiadomości


W dniach 13-14 marca 2014r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Konferencja Młodych Uczonych z okazji Światowego Dnia Wody. KHiGI reprezentowała mgr Dominika Dąbrowska, która zaprezentowała poster pt. "Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na przykładzie wskaźnika reprezentatywności sieci monitoringowej" - D. Dąbrowska, R. Kucharski, A.J. Witkowski. [DD]


W dniu 12 lutego 2014r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja projektu ZIZOZap pt. "Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi". Konferencję zainaugurował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Prezentację dotyczącą modelu hydrogeologicznego dla zbiornika w Goczałkowicach przedstawiła mgr Joanna Czekaj. W konferencji uczestniczyli także dr inż. Marek Sołtysiak, mgr Dominika Dąbrowska oraz studenci IV roku MU HOW - Anastazja Gorodchuk i Tomasz Żarski. [DD]


Od 25 do 27 czerwca 2014 r. w Sosnowcu odbędą się V Międzynarodowe Terenowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów „INTENSIVE GROUNDWATER DRAINAGE”.
Informacje dotyczące warsztatów dostępne są na stronie internetowej:
info
[DD]


W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP) w dniu 27.09.2013 wybrany został na kolejną dwuletnią kadencję (2013-2015) 5-cio osobowy Zarząd Stowarzyszenia
w następującym składzie:
- Prof. UŚ dr hab. Andrzej Witkowski (UŚ) – Prezes Zarządu SHP,
- dr Magdalena Worsa-Kozak - Wiceprezes Zarządu SHP,
- dr hab. inż. Jacek Różkowski – Skarbnik Zarządu SHP,
- dr inż. Marek Sołtysiak - Sekretarz Zarządu SHP,
- dr inż. Mariusz Czop - Członek Zarządu SHP
Jest to istotny sukces pracowników Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WNoZ UŚ. [DD]


W okresie 19.09.2013 r. do 13.10.2013r drogą elektroniczną, na zasadach poufności, odbyły się wybory Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH) na nową 3-letnią kadencję (2013 – 2016). Nadzór nad wyborami sprawowała trzyosobowa komisja wyborcza powołana przez Zarząd spośród osób nie kandydujących w wyborach, a w jej skład wchodzili: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (UŚ), prof. dr hab. Jerzy Małecki (UW) oraz dr hab. Stanisław Witczak (AGH). Komisja ogłosiła wyniki wyborów na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu
17 października 2013 r. Wybrany został Zarząd w następującym składzie:
- Prof. UŚ dr hab. Andrzej Witkowski (UŚ) – Prezes Zarządu PKN IAH,
- Prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak (UAM) - Wiceprezes Zarządu PKN IAH,
- Mgr Sławomir Sitek (UŚ) – sekretarz Zarządu,
- Prof. dr hab. Stanisław Staśko (UWr.), Dr inż. Anna Żurek (AGH) - członkowie Zarządu PKN IAH.
Jest to istotny kolejny sukces pracowników Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WNoZ UŚ. [DD]


W dniach 26-27.09.2013r. w Janowie Lubelskim miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt." Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych". Organizatorami konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Artykuł do Polish Journal of Environmental Studies oraz referat konferencyjny pt. "Funkcjonowanie małych zbiorników wodnych w przestrzeni miejskiej na przykładzie miast Sosnowiec i Chorzów" przygotowali dr inż. Marek Sołtysiak i mgr Dominika Dąbrowska. [DD]


Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich zaprasza na seminarium w ramach „praktycznego warsztatu hydrogeologa”. Rozpocznie się ono w dn. 27 września
o godz. 10.45
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
W ramach seminarium zaplanowano 2 wystąpienia:
1) Patologie na rynku usług hydrogeologicznych (mgr Zygmunt Kliński),
2) Wody podziemne w prawie wodnym na tle postępowania i orzecznictwa administracyjnego (dr Wojciech Rejman).
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres shp@hydrogeolodzy.pl [DD]


Dnia 15.09.2013r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym obchodzono Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych. W trakcie popularnonaukowego seminarium referat pt."Płazy w mieście" wygłosił dr inż. Marek Sołtysiak. [DD]


W dniach 25-27.09.2013r. w Mikołowie odbędzie się VI GEO-SYMPOZJUM młodych badaczy Silesia 2013. Zgodnie z tematem tegorocznego Geo-sympozjum - "Współczesne trendy w naukach o Ziemi", przygotowano poster pt. "Badanie związków korelacyjnych pomiędzy wodami podziemnymi i wodami powierzchniowymi przy zastosowaniu współczynnika korelacji r-Pearsona",
autorzy: (kolejność zgodna z posterem) mgr Joanna Czekaj, mgr Dominika Dąbrowska, dr Rafał Kucharski, prof. UŚ dr hab. Andrzej J. Witkowski. Dodatkowo mgr Joanna Czekaj wraz z Kamilem Trepką przygotowali prezentację pt. "Koncepcja badań wód strefy aeracji w rejonie zbiornika goczałkowickiego". [DD]W dniach 20-21 czerwca 2013 na naszym wydziale odbyła się XIV edycja międzynarodowej konferencji Hydrogeochemia. W dziale Galeria pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia. [DD]W dniach 24-26 maja 2013 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego odbywały się IV Miedzynarodowe Warsztaty dla młodych hydrogeologów. Wśród uczestników warsztatów znaleźli się również przedstawiciele naszego wydziału: mgr Joanna Czekaj, mgr Dominika Dąbrowska, Justyna Sobczyk, Weronika Sznober, Agnieszka Wikarek, Edyta Wita, Tomasz Hołda, Łukasz Matyja, Jakub Stańczyk, Jakub Staś i Kamil Trepka.

Artykuły naukowe:
1. Dominika Dąbrowska, Andrzej J. Witkowski - Skład chemiczny i jakość wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie zespołu składowisk w Tychach-Urbanowicach.
2. Weronika Sznober, Edyta Wita -Zmiany funkcji uzdrowiskowych miast południowo-zachodniej części województwa śląskiego wywołane degradacją zasobów.
3. Jakub Staś, Kamil Trepka - Ogrzewanie ciepłem wód kopalnianych na przykładzie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi i nieczynnych kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim.

Abstrakty
1. Joanna Czekaj - Automatyczny monitoring wód podziemnych w rejonie zlewni bezpośredniej zbiornika goczałkowickiego.
2. Tomasz Hołda, Łukasz Matyja, Justyna Sobczyk, Agnieszka Wikarek - Eksploatacja oraz zabiegi usprawniające otworów chłonnych na przykładzie odwiertu C-1 Uzdrowisko Ustroń.
[DD]


Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej dba o rozwój naukowy swojej kadry. W dniach 20-24 maja 2013 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się kurs prowadzony przez Profesora Piotra Małoszewskiego z Institute of Groundwater Ecology w Helmholtz Centre Munich (Niemcy) na temat zastosowania izotopów środowiska w hydrologii i hydrogeologii. W kursie tym brały udział doktorantki mgr Joanna Czekaj i mgr Sabina Jakóbczyk-Karpierz. [DD]