Publikacje

1. 2013 – Samborska K., Sitek S., Bottrell S.H., Sracek O., - Modified Multi-phase Stability Diagrams: An AMD Case Study at a Site in Northumberland, UK, Mine Water and the Environment, 32, pp.185-194. artykuł

2. 2012 – Piechota A. M., Sitek S., Ignatiuk D., Piotrowski J.A., – Rekonstrukcja drenażu subglacjalnego lodowca Werenskiolda (SW Spitsbergen) na podstawie modelowania numerycznego. W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 451 Wyd. PIG Warszawa.

3. 2011 – Sitek S., Kowalczyk A., – Występowanie trichloroetenu i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie Tarnowskich Gór. W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 445 Wyd. PIG Warszawa.

4. 2010 – Sitek S., Witkowski A., Kowalczyk A., Żurek-Pucek A. M., – Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Tychach na środowisko wód podziemnych w świetle badań modelowych. W: Biuletyn Państwowego Instytut Geologicznego nr 442 Wyd. PIG Warszawa.

5. 2009 – Sitek S., Kowalczyk A., Małolepszy Z., – Szczegółowy model struktury 3D zbiornika GZWP Gliwice nr 330. W: Biuletyn Państwowego Instytut Geologicznego nr 436, Wyd. PIG Warszawa.

6. 2007 – Sitek S., Miotliński K., Kowalczyk A. – Model hydrogeologiczny fragmentu zlewni Odry w rejonie Raciborza. W: Współczesne problemy hydrogeologii, cz. III. Wyd. AGH Kraków.

7. 2006 – Klimek K., Sitek S., Sowa J. – Środowiskowe uwarunkowania i geomorfologiczno-sedymentologiczne skutki wczesnośredniowiecznego zasiedlenia Płaskowyżu Rybnickiego. W: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. II sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź.