Publikacje:


1.KROPKA J., MAJ D., RÓŻKOWSKI A., SIWEK P., 1990 – 2. GZWP regionu triasu śląsko-krakowskiego. 2.2. Jakość wód i ocena stopnia zagrożenia zbiorników. 2.2.3. Zbiornik Bytom. W: Szczelinowo-krasowe zbiorniki wód podziemnych Monokliny Śląsko-Krakowskiej i problemy jej ochrony. [publikacje C.P.B.P. 04.10 nr 57] Red. A. Różkowski. Warszawa: Wyd. SGGW-AR, 123 s.

2.MAJ D., SIWEK P., 1990 – 3.GZWP Jury górnej regionu krakowsko-wieluńskiego. 3.2. Chemizm i jakość wód podziemnych. W: Szczelinowo-krasowe zbiorniki wód podziemnych Monokliny Śląsko-Krakowskiej i problemy jej ochrony. [publikacje C.P.B.P. 04.10 nr 57] Red. A. Różkowski. Warszawa: Wyd. SGGW-AR, 123 s.

3.SIWEK P., 1990 – 1. Ogólna charakterystyka obszaru. 1.1. Charakterystyka geograficzna. W: Szczelinowo-krasowe zbiorniki wód podziemnych Monokliny Śląsko-Krakowskiej i problemy jej ochrony. [publikacje C.P.B.P. 04.10 nr 57] Red. A. Różkowski. Warszawa: Wyd. SGGW-AR, 123 s.

4.SIWEK P., 1990 – 3. GZWP Jury górnej regionu krakowsko-wieluńskiego. 3.4. Program ochrony jakości wód GZWP z uwzględnieniem planów zagospodarowania przestrzennego. W: Szczelinowo-krasowe zbiorniki wód podziemnych Monokliny Śląsko-Krakowskiej i problemy jej ochrony. [publikacje C.P.B.P. 04.10 nr 57] Red. A. Różkowski. Warszawa: Wyd. SGGW-AR, 123 s.

5.RÓŻKOWSKI A., KROPKA J., SIWEK P., WITKOWSKI A., 1991 – Strategia regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych wybranych GZWP województwa katowickiego. „Przegląd Geologiczny” nr 1, s.: 45-50.

6.RÓŻKOWSKI A., KROPKA J., SIWEK P., WITKOWSKI A., 1991 – Koncepcja regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych. „Technika poszukiwań geologicznych Geosynoptyka i Geotermia” nr 5-6, s.: 45-50.

7.KROPKA J., RÓŻKOWSKI A., SIWEK P., 1993 – Methodology and results of the regional monitoring of the groundwater Quality In fissure-karst reservoirs. W: Reports of International Workshop “Groundwater quality and Water Supply” Vilnius – Druskininkai. Red. [b.inf.] Vilnius: Vilnius University, s.: 57-61.

8.KROPKA J., RÓŻKOWSKI A., SIWEK P., WITKOWSKI A., 1993 – Regional monitoring of the groundwater Quality related to the urban and industrial impact (Upper Silesian Coal Basin, Poland). W: Ekologicznaja gidrogeołogia pribaltijskich stran. [Materiały konferencji organizowanej przez Uniwersytet w St. Petersburgu i Uniwersytet Wrocławski – materiały miały być wydrukowane w specjalistycznym wydawnictwie rosyjskim, egzemplarz nigdy nie dotarł do Autorów].

9.CHMURA A., GAJOWIEC B., KROPKA J., KACZKOWSKA E., PACHOLEWSKI A., RÓŻKOWSKI A., RÓŻKOWSKI J., RUBIN K., RUDZIŃSKA-ZAPAŚNIK T., SIEMIŃSKI A., SIWEK P., WAGNER J., 1994 – Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia. ”Przegląd Geologiczny” nr 10, s.: 842-848.

10.RÓŻKOWSKI A., SIEMIŃSKI A., red. 1995 - Mapa ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia 1:100000 [mapa+objaśnienia]. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny [autorzy: A. Chmura, B. Gajowiec, E. Kaczkowska, J. Kropka, A. Pacholewski, A. Różkowski, J. Różkowski, K. Rubin, T. Rudzińska-Zapaśnik, A. Siemiński, P. Siwek, J. Wagner],

11.SIWEK P., 1997 – Metody i wyniki Regionalnego Monitoringu Jakości Wód Podziemnych wybranych zbiorników triasu śląsko-krakowskiego. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 8. Kiekrz k. Poznania, 4-6 września 1997. Red. J. Górski, E. Liszkowska. Wrocław: Wydawnictwo WIND, s.: 201-204.

12.WITKOWSKI A., SIWEK P., 2000 – System monitoringu jakości wód podziemnych w województwie śląskim. W: Materiały konferencji „Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego – stan poznania, zagrożenie i ochrona”. Sosnowiec-Tarnowskie Góry, 19-20 października 2000. Red. A.T. Jankowski, U. Myga-Piątek, S. Ostaficzuk. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s.: 149-154.

13.LABUS K., SIWEK P., 2001 - Wspomaganie interpretacji badań hydrochemicznych metodami analizy czynnikowej. W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 10 Cz. 2. Red. T. Bocheńska, S. Staśko. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Sudety”, s.: 379-384.

14.SIWEK P., 2001 – Regionalny monitoring wód podziemnych – od koncepcji do decyzji. W: „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Seria: Górnictwo. Z. 248, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.: 197-204.

15.LABUS K., SIWEK P., 2002 - Możliwości wykorzystania wód potencjalnie leczniczych jako elementu rozwoju regionalnego w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: „ Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Seria: Górnictwo. Z. 254, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.: 93-99.

16.LABUS K., SIWEK P., 2003 - Zastosowanie analizy statystycznej do opisu zjawisk hydrogeochemicznych na przykładzie chemizmu wód kopalnianych w południowo – zachodniej części GZW. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T.11. Cz. 1. Red. B. Kozerski, B. Jaworska-Szulc. Gdańsk: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, s.: 201-208.

17.MIOTLIŃSKI K., SIWEK P., 2003 – Tło bromkowe i jodkowe piętra wodonośnego karbonu w południowej części GZW. W: „ Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Seria: Górnictwo. Z. 256, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.: 156-161.

18.RÓŻKOWSKI A., SIWEK P., SOŁTYSIAK M., WRÓBEL J., 2003 ¬– Chemizm wód w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T.11. Cz. 1. Red. B. Kozerski, B. Jaworska-Szulc. Gdańsk: Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, s.: 297-304.

19.SIWEK P., RÓŻKOWSKI A., 2003 – Skład chemiczny wód w utworach karbonu górnośląskiego w świetle obliczeń statystycznych. W: „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Seria: Górnictwo. Z. 256, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.: 203-208.

20.SIWEK P., RÓŻKOWSKI A., 2004 - Metody rozpoznawania środowiska hydrogeochemicznego piętra wodonośnego karbonu górnego. W: Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. A. Różkowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.: 45-53.

21.SIWEK P., 2004 - Właściwości fizyczne, chemiczne i główne składniki wód podziemnych. W: Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. A. Różkowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.: 58-61.

22.RÓŻKOWSKI K., SIWEK P., 2004 - Właściwości fizyczne, chemiczne i główne składniki wód podziemnych. W: Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. A. Różkowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.: 75-86.

23.SIWEK P., 2004 – Analiza statystyczna składu chemicznego wód kopalnianych. W: Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. A. Różkowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.: 107-113.

24.SIWEK P., 2004 – Tabele statystyczne. W: Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red. A. Różkowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.: 151-170.

25.RÓŻKOWSKI A., SIWEK. P., 2005 - Wpływ nadkładu na kształtowanie się mineralizacji wód kopalnianych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Seria: Górnictwo. Z. 267. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.: 259 – 267.

26.RÓŻKSWSKI A., SIWEK. P., 2008: - Czynniki kształtujące ujemną anomalię hydrochemiczną w utworach karbonu produktywnego w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Seria: Górnictwo. Z. 285. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s.: 249 – 257.

27.RÓŻKOWSKI A., SIWEK. P., 2008 - Spis literatury i materiałów archiwalnych. W: Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych. Red. A. Różkowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.: 127 – 185.

28.WITKOWSKI A., SIWEK P. 2010 - Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny: wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód. Arkusz Rydułtowy (967). Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (opracowanie autorskie).

29.WITKOWSKI A., SIWEK P. 2011 - Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny: występowanie i hydrodynamika”. Arkusz Krzepice (0807). Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (opracowanie autorskie).