2018

1.Sołtysiak M. Kontrolowane zanikanie płazów na obszarze inwestycji drogowej w Chorzowie w rejonie ulicy Działkowej. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 26–28.06.2000. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. V–VIII.

2.Sołtysiak M. Migracja godowa ropuchy szarej (Bufo bufo L.,) w 1998 r. w rejonie Planetarium Śląskiego w aspekcie zagrożenia i ochrony płazów na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 24–26.09.2002. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s.: 110–114.

3.Sołtysiak M. Ochrona płazów w trakcie rewitalizacji zbiorników wodnych na przykładzie stawów Amelung w Chorzowie. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 28–29.09.2004. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 109–111.

4.Sołtysiak M., Motyka L. Monitoring wczesnowiosennych migracji godowych płazów w 2004 r., w rejonie Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 28–29.09.2004. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 117–122

5. Sołtysiak M. Ocena przyszłego wpływu budowanej aktualnie obwodnicy Grodźca Śląskiego na populacje płazów. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 27–28.09.2006. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 144–148.

6. Sołtysiak M., Matusiak R. Ochrona herpetofauny w pasie budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 27–28.09.2006. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s.: 149–153.

7. Sołtysiak M. Badania lizymetryczne wymywalności zanieczyszczeń z odpadów hutniczych Huty Katowice.
W: Współczesne problemy hydrogeologii, T.XIII, cz.2, Wyd. AGH Kraków 2007, 345-354

8. Sołtysiak M., Kaźmierczak J. Śląska autostrada A1 a płazy. W: Przyroda i technika. Przyroda Górnego Śląska, nr 54, 6-7.

9. Sołtysiak M., Kaźmierczak J. Weryfikacja raportu ocena oddziaływania na środowisko autostrady A1 odcinka Sośnica-Bełk w aspekcie oddziaływania inwestycji na płazy. W: biologia płazów i gadów a ochrona herpetofauny. Mater. IX ogólnopolskiej konferencji herpetologiczne. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 125-130.

10. Sołtysiak M. Metody ochrony płazów oraz minimalizowania strat przy inwestycjach drogowych. W: biologia płazów i gadów a ochrona herpetofauny. Mater. IX ogólnopolskiej konferencji herpetologicznej. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 131-135.

11. Sołtysiak M., Barczyńska. Zastosowanie statycznych testów wymywalności zanieczyszczeń z odpadów przemysłowych Huty Katowice w ocenie ich zagrożenia dla wód podziemnych. W: Hydrogeochemia`09, Bratysława, 18-19.06.2009 r. , 108-112.

12. Sołtysiak M. Dynamiczne testy wymywalności zanieczyszczeń z odpadów hutnicznych Huty Katowice.
W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Współczesne problemy Hydrogeologii. Hydrogeologia. nr 436. z.IX/2. Warszawa, s.475-482.

13. Sołtysiak M, Maranda K. Batrachofauna w strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010–2015. W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z X Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 27–28.09.2010. Wyd. Nauk Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 186–190.

14. Sołtysiak M., Rybacki M. Złe praktyki w opracowywaniu i opiniowaniu raportów oceny oddziaływania na środowisko w zakresie herpetologii przy inwestycjach drogowych na przykładzie obwodnicy Grodźca Śląskiego (województwo śląskie). W: Zamachowski W. (red.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Materiały z X Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Kraków 27–28.09.2010. Wyd. Nauk Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 150–156.

15. Sołtysiak M., Witkowski A., Kaźmierczak J. Hydrogeologiczne aspekty realizacji projektu badawczego „ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIEM I OCHRONĄ ZBIORNIKA ZAPOROWEGO (ZIZOZAP)” na przykładzie zbiornika goczałkowickiego. W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Współczesne problemy Hydrogeologii, T. XV, Warszawa, s.651-660.

16. Waligóra J., Sołtysiak M. Zatłaczanie wód pozabiegowych
w utwory serii węglanowej dewonu w uzdrowisku Ustroń. W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Współczesne problemy Hydrogeologii, T. XV, Warszawa, s.701-708.

17.Rubin K., Sołtysiak M. Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50000, pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód. Arkusz Pszczyna (0992). PIG-PIB Warszawa, 2013

18.Różkowski A., Różkowski K., Sołtysiak M., Czynniki kształtujące środowisko hydrochemiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego w GZW. W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2013

19. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Mathematical assessing of the groundwater quality: a case study from Lipówka landfill, Acta Geographica Silesiana, No 17, University of Silesia, Sosnowiec 2014

20. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Is there a space for amphibians in the area of Chorzów city and Sosnowiec city?, Urban Fauna 2014, Bydgoszcz 2014

19. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Zmiana liczby zbiorników wodnych w Katowicach w latach 1993-2014, Acta Geographica Silesiana, No 18, University of Silesia, Sosnowiec 2015

21. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Presence of small reservoirs in the city space on the example of Chorzów, PhD Interdyscyplinary Journal, No 1. 2015, Gdańsk 2015

22. Dąbrowska D., Sołtysiak M., The impact of anthropogenic factors on the natural values of the water reservoirs in Sosnowiec (Poland), Environmental & Socio-economic Studies, vol. 3, is. 1, University of Silesia, Sosnowiec 2015

23. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Wykorzystanie metod statystycznych do oceny zmian jakości wód podziemnych, EKO-DOK 2015, Boguszów- Gorce 2015

24. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Kucharski R., Assessment of changes in the chloride content in groundwater, example from the Lipówka landfill in Strzemieszyce, 1st International Symposium for students and PhD students, Silesian University of Technology, Gliwice 2015

25. Różkowski K., Różkowski A., Sołtysiak M., Participation of Quaternary Aqufiers in Groundwater Inflow to Mines in the Upper Silesian Coal Basin (USCB), Archives of Mining Sciences, vol. 60, is. 1, Kraków 2015

26. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Klasyfikacja przyrodnicza zbiorników wodnych Sosnowca, W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom III. Studenckie Koło Naukowe Herpetologów, Wrocław 2015

27. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Kucharski R., Jednorodność sieci monitoringowej wód podziemnych w rejonie kompleksu składowisk odpadów w Strzemieszycach, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015

28. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Witkowski A., Wpływ liczby punktów monitoringowych i metody interpolacji na precyzję wykonania mapy hydroizohips, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015

29. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Kupiec M., Zastosowanie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ochronie wód podziemnych, Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/1, Warszawa 2015

30. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Waligóra J., Short-term forecasting of the chloride content in the mineral waters of the Ustroń Health Resort using SARIMA and Holt-Winters models, Environmental & Socio-economic Studies, vol.3, is. 4, University of Silesia, Sosnowiec 2015

31. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Waligóra J., Modele wygładzania wykładniczego w ocenie jakości wód podziemnych na przykładzie Uzdrowiska Ustroń, Acta Geographica Silesiana, No 22, University of Silesia, Sosnowiec 2016

32. Dąbrowska D., Witkowski A., Sołtysiak M., Szacownie precyzji oznaczeń zawartości chlorków z zastosowaniem fotometru Slandi LF300, Acta Geographica Silesiana, No 23, University of Silesia, Sosnowiec 2016

33. Sołtysiak M., Blachnik M., Dąbrowska D., Machine- learning methods in the water reservoirs classification, Environmental & Socio-economic Studies, vol.4, is. 2, University of Silesia, Sosnowiec 2016

34. Sołtysiak M., Dąbrowska D., The smoothing methods used in assessing the influence of pollution sources on groundwater quality – a case study of metallurgical landfill in Lipówka (southern Poland), Environmental & Socio-economic Studies, vol.4, is. 4, University of Silesia, Sosnowiec, 2016

35. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Żarski T., Żyła Ł., Lysimeter research of steel work slags from the Katowice Steelwork (Southern Poland), SGEM 2017, vol. 1, Albena, 2017

36. Sołtysiak M., Dąbrowska D., Sitko M., Stańczyk J., Characteristics of the catchment Bajerka stream (southern Poland) in anthropopressure conditions, SGEM 2017, vol.3, Albena, 2017


Poradnik ochrony płazów