Publikacje:

1.Rubin K., Rubin H., 1995 - „Wody użytkowe w warstwach świerklanieckich północnej części triasu śląskiego”. Mat. Konf. „Współczesne Problemy Hydrogeologii”, T.VII, cz.I, Kraków-Krynica.

2.H.Rubin, 1997 - Anomalie hydrochemiczne w wodach podziemnych w rejonie składowisk Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry – W: Współczesne problemy hydrogeologii. T.VIII, Kiekrz k/Poznania

3.K.Rubin, H.Rubin, J.Różkowski, 1998 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Pyskowice , Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

4.K.Rubin, H.Rubin, A.Kowalczyk, 1999 - Zagrożenie jakości wód podziemnych serii węglanowej triasu w rejonie Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T.IX, Kielce

5.K.Rubin, H.Rubin, 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Lubliniec (843). PIG, Warszawa

6.Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K., Trybulec K., 2001 - Zanieczyszczenie wód podziemnych w utworach węglanowych triasu w rejonie Tarnowskich Gór trichloroetenem i tetrachloroetenem. W: Współczesne problemy hydrogeologii. T.X, Wrocław

7.Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K., Lewandowski J., Bardziński W., 2002 - Kształtowanie się warunków hydrogeologicznych szczelinowowo-krasowego kompleksu wodonośnego triasu w rejonie Tarnowskich Gór w warunkach oddziaływania wielowiekowej antropopresji. Biuletyn PIG 404, Warszawa

8.Rubin H., Witkowski A.J., 2002 - Organizacja lokalnego monitoringu wód podziemnych w rejonie składowisk odpadów Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. W: Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 22, Sosnowiec

9.Rubin H., Witkowski A.J., 2003 - Wpływ składowania odpadów z Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach na wody podziemne w świetle wyników badań monitoringowych. W: Piekarek-Jankowska H., Jaworska-Szulc B. (red.), Współczesne problemy hydrogeologii. T.XI, cz.2, Gdańsk

10.Witkowski A.J., Rubin H., Rubin K., Kowalczyk A., 2003 – Koncepcja regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych dla obszaru powiatu tarnogórskiego. W: Piekarek-Jankowska H., Jaworska-Szulc B. (red.), Współczesne problemy hydrogeologii. T.XI, cz.2, Gdańsk

11.Witkowski A.J., Rubin H., 2003 – Groundwater quality in the Tarnowskie Góry district based on monitoring data results. W: Podziemná Voda , rocznik IX, cz.2. Wydawnictwo Słowackiej Asocjacji Hydrogeologów, Bratysława, Słowacja

12.Rubin K, Rubin H., 2004 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Sulinowo (198). PIG, Warszawa

13.Rubin K., Rubin H., 2005 – Warunki hydrogeologiczne w rejonie dawnego poligonu wojskowego w Bornem Sulinowie. W: Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, t.2. 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim (red. Kowalczyk A.,.Różkowski A.). Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 37, Sosnowiec

14.Witkowski A.J., Rubin H., Rubin K., Kowalczyk A., 2005 – Rejon składowisk odpadów Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach – obszar kompleksowych badań nad zanieczyszczeniem wód podziemnych. W: Kowalczyk A., Różkowski A. (red.), Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, t.2. 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 37, Sosnowiec

15.Witkowski A., Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K., 2005. Chemical waste disposal site as a source of groundwater contamination in multi-aquifer system of Upper Silesia. Poland. In: Slovak Geological Magazine, vol.11, no 4, Bratyslava, 211-217

16.Rubin H., Samborska K., 2007 - Zastosowanie modelowania hydrogeochemicznego do oceny mieszania się antropogenicznie zanieczyszczonych wód podziemnych na przykładzie rejonu składowisk Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach. W: Sadurski A., Krawiec A. (red.), Współczesne problemy hydrogeologii. T.XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

17.Rubin H., Rubin K., 2007 - Podstawowe własności hydrogeologiczne iłów retyko-kajpru występujących na obszarze GZWP Lubliniec-Myszków. W: Szczepański A., Kmiecik E., Żurek A. (red.), Współczesne problemy hydrogeologii. T.XIII, cz.2, Kraków-Krynica

18.Kowalczyk A., Chmura A., Rubin H., Rubin K. Wagner J. , 2007. Rozdz. 8.Prowincja Odry. 8.1.Region górnej Odry. W: Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski. Wody słodkie. T.I. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 289-305

19.Kowalczyk A., Rubin H., Wagner J., Rubin K. Motyka J., Różkowski J., Pacholewski A., 2007. Rozdz. 7. Prowincja Wisły. 7.2 Region górnej Wisły. 7.2.1 Subregion środkowej Wisły wyżynny część zachodnia. W: Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski. Wody słodkie. T.I. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 159-174

20.Staśko S., Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K., 2007. Rozdz.8. Prowincja Odry. 8.2.2. Subregion środkowej Odry południowy. W: Paczyński B., Sadurski A. (red.), Hydrogeologia regionalna Polski. Wody słodkie. T.I. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 327-339

21.Rubin H, Rubin K., 2009 - Charakterystyka hydrogeochemiczna utworów triasu górnego w rejonie Woźnik (otwór badawczy K-1). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 436, Warszawa, 429-436

22.Rubin K., Rubin H, 2009 – Warunki hydrogeologiczne utworów triasu górnego na obszarze GZWP Lubliniec-Myszków. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 436, Warszawa, 437-444

23.Witkowski A., Kowalczyk A., Rubin H., Rubin K., 2010 - Impact of currently remediated industrial waste disposal sites on groundwater quality in the area of Tarnowskie Góry (Southern Poland). W: XXXVIII IAH Congress. Groundwater Quality Sustainability. Kraków, 12-17 September. Abstract Book, Volume 2.

24.Kowalczyk A., Witkowski A., Rubin K., Kropka J., Rubin H, 2010 - Impact of urbanization and industry on groundwater resources. Case study of the Silesian-Cracow Triassic aquifer systems (Southern Poland). W: XXXVIII IAH Congress. Groundwater Quality Sustainability. Kraków, 12-17 September. Abstract Book, Volume 2.

25.Jakóbczyk S., Rubin H., Kowalczyk A., Rubin K., 2010 - Short period survey of metals and related substances in Racibórz town tap water, Poland. W: 4th International Conference on Metals and Related Substances in Drinking Water. COST Action 637. Kristianstad, Sweden October 13-15

26.Rubin K., Rubin H., 2010 Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000, pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód. Arkusz Rybnik (0968). PIG-PIB Warszawa.

27.Rubin K., Rubin H., 2011 - Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000, pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika Arkusz Olesno (0806). PIG-PIB Warszawa.

28.Rubin H., Jakóbczyk S., Kowalczyk A., Rubin K., 2011 – Rozdział 10.1. Charakterystyka obszarów badań szczegółowych na terenie Polski 10.1. Prowincja hydrogeologiczna górsko-wyżynna. W: Postawa A., Witczak S. (red.), Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce. Monografia.

29.Rubin H., Jakóbczyk S., Kowalczyk A., Rubin K., 2011 – Rozdział 13. Badania zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia w obszarach badań szczegółowych 13.1. Prowincja hydrogeologiczna górsko-wyżynna. W: Postawa A., Witczak S. (red.), Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce. Monografia.

30.Rubin H., Jakóbczyk S., Kowalczyk A., Rubin K., 2011 - Występowanie metali i metaloidów w wodach z ujęć wodociągowych i z kranu u konsumenta na obszarze miasta Racibórz. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 445, Warszawa. 603-614

31.Rubin H., Rubin K., Siodłak A., Skuza P., 2011 - Ocena zanieczyszczenia wybranymi metalami i metaloidami osadów dennych rzeki Stoły na terenie miejsko-przemysłowym Tarnowskich Gór. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 445, Warszawa. 615-624