Dr Piotr SiwekAktualne badania

Obecnie pracuję:
a. wspólnie z dr. hab. Jackiem Różkowskim nad opracowaniem autorskim: „Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny: wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód.” Arkusz Cieszyn (1010). Materiały są oddane do recenzji.
b. wspólnie z dr. hab. Andrzejem Witkowskim prof. UŚ nad opracowaniem autorskim: „Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny: wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód.” Arkusz Skoczów (1011). Materiały są oddane do recenzji.
c. opracowuję coroczne raporty „Analiza eksploatacji i zmian jakości wody na ujęciach wód podziemnych GPW Katowice w 2012 roku. z ujęć GPW S.A.: Bibiela, Boruszowice, Dziećkowice Łazy Błędowskie,, Miedary, Tworóg, i Zawada.
d. wykonuję pomiary i obserwacje terenowe w w.w. ujęciach w roku 2013, zgodnie z harmonogramem prac.
e. przygotowuję wspólnie z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem artykuł na konferencję „Współczesne problemy hydrogeologii” dotyczący wpływu wieloletniej eksploatacji ujęciami GPW S.A. na stan wód podziemnych w regionie triasu śląskiego.
f. współuczestniczę w opracowaniu operatu wodnoprawnego na pobór i eksploatację wód podziemnych ujęciem „Bibiela”
g. poprzez prowadzenie prac magisterskich w zachodniej części zewnętrznych Karpat fliszowych przygotowuję materiały do rozprawy habilitacyjnej.