Mgr Joanna CzekajAktualne badania

Badania służą określeniu interakcji w środowisku wodnym (wody podziemne – wody powierzchniowe – wody opadowe) na podstawie wyników zintegrowanego systemu monitoringu wód w rejonie zbiornika Goczałkowickiego przy pomocy symulacji modelowych. Prowadzone są badania monitoringowe wód podziemnych w trzech aspektach: ilościowym, jakościowym oraz monitoring strefy aeracji. Monitoring ma za zadanie zdiagnozować oraz obserwować zmiany w środowisku wód podziemnych i jest podstawą do dalszych analiz (badania modelowe). W ramach badań modelowych wykonany zostanie model przepływu wód podziemnych w celu określenia oddziaływania pomiędzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi, model transportu zanieczyszczeń oraz model hydrogeochemiczny w celu określenia procesów i czynników kształtujących obecny skład chemiczny wód podziemnych.